×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۷ دی - ۱۳۹۹  
it is true
true
true
اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان کرمان

نودژنیوز:اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان کرمان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.

قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسی‌های صلاحیت داوطلبان در هیئت‌‌های نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.

برای دسترسی سریع‌ به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه‌ مورد نظر کلیک کنید.

بافتبم
جیرفترفسنجان
زرندسیرجان
شهربابککرمان
کهنوج///
جدول آماری

استان: کرمانحوزه: بافت، رابر، ارزوئیه
ردیفنامنام‌خانوادگینتیجه
۱۳رضاآقاملائیتأیید
۲محمودادیبعدم احراز
۳امینامینی زادهرد
۴لعیبختیاریتأیید
۵محمد تقیبختیاریرد
۶علیرضابختیاری علی آبادتأیید
۷بهرامبهرامیرد
۸فریدونبهشتیانتأیید
۹امیر قلیپژمانرد
۱۰احمدپیش بینتأیید
۱۱اکبرتاج‌الدینیرد
۱۲صادقچاهخوزادهعدم احراز
۱۳مظفرحیدریانعدم احراز
۱۴رسولرضائی بزنجانیتأیید
۱۵معصومهرفیعی پوررد
۱۶مسعودزرین کلاهتأیید
۱۷حسینسالاریتأیید
۱۸هدایت الهسلطانی نژادتأیید
۱۹یاسرسلیمانیانصراف
۲۰علیشمسی گوشکیرد
۲۱محمودشمسی گوشکیتأیید
۲۲امیرفاضل علافتأیید
۲۳رضاکوهستانیتأیید
۲۴ملکمحسن زادهتأیید
۲۵یدالهمنصوریتأیید
۲۶احمدمنظری توکلیرد
۲۷علیرضامنظری توکلیتأیید
۲۸حامدموسی اکبری بزنجانیرد
۲۹محمدمیرگنجانیعدم احراز
۳۰غلامعباسنوذریعدم احراز
۳۱سید ابوالقاسمهاشمی امامزادهرد
۳۲منصورکاویانیرد

استان: کرمانحوزه: بم، ریگان، فهرج، نرماشیر
ردیفنامنام‌خانوادگینتیجه
۱محمداسماعیلی زادهتأیید
۲جعفرتوسلیرد
۳رضاجرجندی مقدمتأیید
۴امیررضاحجتی سعیدیعدم احراز
۵مجیددبستانیرد
۶حدیثسام نژادتأیید
۷محمد جوادشه مرادزاده فهرجیتأیید
۸حسینعزیزآبادیتأیید
۹یدالهعزیزآبادیتأیید
۱۰موسیغضنفرآبادیتأیید
۱۱منصورمتقیتأیید
۱۲صدیقهمرادی مهدی آبادیتأیید
۱۳حامدمعارفتأیید
۱۴اصغرمکارمرد
۱۵حاتمناروییرد
۱۶علینمک شناسرد
۱۷حبیب الهنیکزادی پناهتأیید

استان: کرمانحوزه: جیرفت، عنبرآباد
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱علیاسلامی پناهرد
۲ذبیح اللهاعظمی ساردوئیتأیید
۳جهانبخشبهزاد نژادعدم احراز
۴راضیهدانشی مسکونیتأیید
۵علیزادسرتأیید
۶احسانسالاریعدم احراز
۷کرامتسالاریعدم احراز
۸فرج اللهعارفیتأیید
۹یحییکمالی پورتأیید

استان: کرمانحوزه: رفسنجان، انار
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱حسینآذینتأیید
۲محمدکاظمابوالقاسمی کشکوئیهتأیید
۳حسناسفندمزتأیید
۴محمد حسیناسمعیلی درجوزیتأیید
۵مهدیاقبالی مهدی آبادیعدم احراز
۶عباسامیر حسینی ناصحتأیید
۷احمدانارکی محمدیتأیید
۸حسینانصاری مقدمتأیید
۹ابراهیمانوشهرد
۱۰محمدبلنبانعدم احراز
۱۱علیرضابهرام پوررد
۱۲علی اکبرپور غلامعلیتأیید
۱۳محمد مهدیپورغلامعلیتأیید
۱۴حسینتقوی رشیدی زادهتأیید
۱۵محمدرضاتوحیدی پورتأیید
۱۶احمدحبیبی بابادیعدم احراز
۱۷داودحسن زاده داورانیرد
۱۸غلامحسینحسن شاهی راویزتأیید
۱۹اسماعیلحسنی پورتأیید
۲۰محمد حسینحسنی موسی آبادیرد
۲۱علیحسین زاده قاسم آبادیتأیید
۲۲بهروزحیدری زادهتأیید
۲۳محمدرضاحیدریان فیروزآبادیعدم احراز
۲۴روح اللهخلیلی نژاد کشکوئی پورانصراف
۲۵علی اصغررنجبر توتوییتأیید
۲۶سعیدریاحی ریسهرد
۲۷سیدحمزهصابری اناریعدم احراز
۲۸محمدضیاءالدینیعدم احراز
۲۹ابراهیمعطاردعدم احراز
۳۰حسینکریمی نوقی پورانصراف
۳۱عباسگلچینتأیید
۳۲حسینمؤمنیتأیید
۳۳علیمحمد جعفری بهرمانتأیید
۳۴محمد مهدیمرتضائی نژادپور رفسنجانیتأیید
۳۵صدیقهناجی زادهرد
۳۶محمدنوذری فردوسیهتأیید
۳۷علیهاشمیانرد
۳۸رضاوزیری نژاد مهدی آبادیرد

استان: کرمانحوزه: زرند، کوهبنان
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱حسینامیری خامکانتأیید
۲جوادایرانمنشتأیید
۳بلالاکبرزادهرد
۴علیپور رنجبر حسن آبادیتأیید
۵محمدرضاتوحیدیتأیید
۶مهدیبهاآبادیتأیید
۷محمدحسنحسن زاده سبلوئیتأیید
۸عباسدهقانیتأیید
۹حسنرحمانی ده نویتأیید
۱۰محمودزارعی پور جلال آبادیتأیید
۱۱جوادزمانی باب گهریرد
۱۲وجیههزمانی بابگهریتأیید
۱۳احمدرضاسلطانی اکبرآبادیعدم احراز
۱۴محمودعرب‌نژاد زرندیتأیید
۱۵محمد مهدیعرب نژادخانوکیعدم احراز
۱۶علیعلویانرد
۱۷سیدحسینمصطفویتأیید
۱۸سید محمد صالحموسوی زرندیتأیید
۱۹محمدرضانخعی محمد آبادیتأیید
۲۰احمدنورالدینی باب تنگلیتأیید
۲۱حمیدنورالدینی شاه آبادیتأیید
۲۲قدرت الههوشیاریتأیید

استان: کرمانحوزه: سیرجان، بردسیر
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱افسانهآقا ملائیعدم احراز
۲سعیداستوار سیرجانیرد
۳مهدیاسدی زیدآبادیتأیید
۴حسناناری مؤمن آبادیتأیید
۵وجیههایران نژادپاریزیتأیید
۶احمدبهاالدینیانصراف
۷رضاپرتونیاتدیید
۸عباسپروازرد
۹محسنجهانشاهیتأیید
۱۰ابراهیمجهانگیریرد
۱۱محمودجهانیتأیید
۱۲شهبازحسن پور بیگلریتأیید
۱۳سیداحمدحسینیتأیید
۱۴علیرضاخضری پورتأیید
۱۵محمد علیرضویتأیید
۱۶امینزارع عسکریتأیید
۱۷صدیقهزاهدیتأیید
۱۸حکیمهزیدآبادی نژادعدم احراز
۱۹علی اکبرسیلانیتأیید
۲۰جوادعباسلوعدم احراز
۲۱محمودعلاییرد
۲۲رضاعلیپور لریتأیید
۲۳سعیدقرائی خضریتأیید
۲۴محمد حسینمحترمتأیید
۲۵مجیدمحیاپور لریتأیید
۲۶محسنمصباحتأیید
۲۷علیرضامؤمنیتأیید
۲۸عبداللهنجیب ایسینیانصراف
۲۹مریمنظریرد

استان: کرمانحوزه: شهر بابک
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱علیاسدی کرمعدم احراز
۲محمودجعفریتأیید
۳غلامرضابهاآبادیرد
۴مصطفیرضا حسینی قطب آبادیرد
۵جعفررضازاده سارابرد
۶غلامرضاریاحی مدوارتأیید
۷محمدرضازین‌الدینیانصراف
۸مهدیسالاری کنگتأیید
۹منصورسهروردیتأیید
۱۰حسینفتاحیتأیید
۱۱ناصرفروتن شهر بابکیرد
۱۲محمودمؤمنی بادامستانعدم احراز
۱۳اصغرمحمدیان ندیکرد
۱۴سارهمحمودی میمندعدم احراز
۱۵محمودمحمودی میمندعدم احراز
۱۶احمدمنگلی میدوکتأیید
۱۷محمدجوادمنوچهریانصراف
۱۸عزیزاللهنبی زادهتأیید

نام استان: کرماننام حوزه: کرمان،‌ راور
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱مهدیابراهیمی پورتأیید
۲مهدیابراهیمی نژاد رفسنجانیتأیید
۳مهدیابوالحسن زاده ماهانیعدم احراز
۴محمد رحیمابوسعیدیرد
۵علیرضااحمدی گوهریعدم احراز
۶محمدجواداسماعیل زادهرد
۷محمد علیاسماعیلیتأیید
۸سید محمد جواداشرف منصوریتأیید
۹ حسینانجم شعاعتأیید
۱۰بتولایزد پناه راوریعدم احراز
۱۱همایونبابائیتأیید
۱۲عباسبابایی نژاد شهرآبادیرد
۱۳محسنبرازوانرد
۱۴سمیهبرهانی نژاد راینیعدم احراز
۱۵غلامرضابرومندفرعدم احراز
۱۶مرتضیبلوردیعدم احراز
۱۷علیبهرامیعدم احراز
۱۸ارسطوبهشتیعدم احراز
۱۹سجادبیژنعدم احراز
۲۰سمیهپرورشتأیید
۲۱محمدرضاپورابراهیمی داورانیتأیید
۲۲منصورپورجعفریتأیید
۲۳روح الهثمرهرد
۲۴عباسحاجی پور فرسنگیعدم احراز
۲۵امیرحبیب نیای کنفگورابیعدم احراز
۲۶احمدحسن‌زادهعدم احراز
۲۷حیدرحیدریانتأیید
۲۸محمودخانیانصراف
۲۹علیخزاعیرد
۳۰رضاخواجوئی راوریرد
۳۱مهدیدهقانی قنات غستانیتأیید
۳۲ندارحیم پوررد
۳۳حسینرزم حسینیانصراف
۳۴مسعودرشیدی رنجبرعدم احراز
۳۵افضلرضوی اناریعدم احراز
۳۶ویدارضوی نعمت اللهیعدم احراز
۳۷محمودرهروتأیید
۳۸شمسیرودباریعدم احراز
۳۹محمد مهدیزاهدیتأیید
۴۰حسنزاهدی فرتأیید
۴۱فرهادزند وکیلتأیید
۴۲بیژنزنگی آبادیانصراف
۴۳منصورساروئیه لکیعدم احراز
۴۴زهرهسالاریتأیید
۴۵سیناسلاجقهرد
۴۶حمیدرضاسلجوقیعدم احراز
۴۷ثریاسلطانی نژادتأیید
۴۸حسنسنجری بنستانیانصراف
۴۹مهدیسیاوشی کردعدم احراز
۵۰مرجانشاکریرد
۵۱حسنشرفی پورعدم احراز
۵۲محمد حسنشفازندتأیید
۵۳محمدرضاشیخ شعاعی اختیار آبادیرد
۵۴امیرصباغ ملاحسینیتأیید
۵۵سمیهصلح جوعدم احراز
۵۶حامدطهمورسیانصراف
۵۷رامینعباس پوررد
۵۸احمد علی نژادعدم احراز
۵۹دادخداغضنفریتأیید
۶۰غلامحسینغفاریرد
۶۱مجیدفدائیعدم احراز
۶۲محمد مهدیفداکار داورانیتأیید
۶۳فرحنازفرح بخشرد
۶۴محمدفرشادرد
۶۵احدفلاحت نژاد ماهانیرد
۶۶مجتبیقربانی نژادانصراف
۶۷محمدرضاقطبی راوندیعدم احراز
۶۸ماشاالهکاربخش راوریعدم احراز
۶۹علیکریم زاده کارنمارد
۷۰محمد علیکریمیرد
۷۱جوادکمالیتأیید
۷۲سمیهمحسنی ده یعقوبیرد
۷۳سید علیمدنی کرمانیتأیید
۷۴مسعودمرتضوی نژادتأیید
۷۵احسانمعاذالهیعدم احراز
۷۶سمیه سادات مهدویتأیید
۷۷مریمموحدیتأیید
۷۸علیموحدی نیاتأیید
۷۹هادیمومنی خبیصیعدم احراز
۸۰مسعودنادری اناریرد
۸۱رفعتنادری پورانصراف
۸۲منصورناطقی زاده رفسنجانیتأیید
۸۳محدثهنیکوئیعدم احراز
۸۴سولمازوحیدیانصراف
۸۵جمشیدوکیل زاده انارکیتأیید
۸۶حمیدوکیل زاده انارکیعدم احراز
۸۷رسولیحیی پورتأیید
۸۸روح الهیحیی پورتأیید
۸۹زهراکرباسی راوریعدم احراز
۹۰علیکمساری بنانیرد

استان: کرمانحوزه: کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج، فاریاب
ردیفنامنام خانوادگینتیجه
۱محمدرضاامیری کهنوجتأیید
۲حمیدامیری کهنوجیانرد
۳رضاتاجیکرد
۴احمدحمزهتأیید
۵منصورشکرالهیتأیید
۶عبدالرسولعزتیرد
۷عباسگروهیتأیید
۸حسینمحمد علی زابلیرد
۹علیرضامحمدیانصراف
۱۰حسنمرادیتأیید
۱۱مختاروزیریرد
۱۲حسنکهوری صادقعدم احراز

استان کرمان
تعداد نماینده۱۰

تعداد حوزه۹
تعداد بررسی‌شدگان۲۶۷
تعدادانصراف‌دهندگان۱۶
تعداد ردشدگان۶۳
تعداد تأییدشدگان۱۳۲
تعدادعدم‌‌‌‌احرازشدگان۵۶
به تفکیک حوزه انتخابیه
نام‌ حوزه انتخابیهکلانصراف

عدم احراز

تاییدرد
بافت۳۲۱۵۱۵۱۱
بم۱۷۰۱۱۱۵
جیرفت۹۰۳۵۱
رفسنجان۳۸۲۷۲۱۸
زرند۲۲۰۲۱۷۳
سیرجان۲۹۲۳۱۹۵
شهربابک۱۸۲۴۸۴
کرمان۹۰۸۳۰۳۱۲۱
کهنوج۱۲۱۱۵۵

انتهای پیام/

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


true

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی