×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۴ مهر - ۱۴۰۰  
it is true
true
true
فرازی از وصیت نامه شهید غلامحسین جلالی

نودژنیوز :(تاریخ شهادت :۲۵/۱۲/۱۳۶۳)

غلامحسین جلالی متولد :۱۰/۰۱/۱۳۳۷تاریخ شهادت :۲۵/۱۲/۱۳۶۳محل دفن :گلزار شهدای بجگان

زندگینامه :شهیدمعظم غلامحسین جلالی بجگان دهم فروردین۱۳۳۷درروستای بجگان ازتوابع شهرستان منوجان زاده شدپدرش حسن ومادرش گنجی نام داشت خواندن ونوشتن رامی دانست سال۱۳۵۷ازدواج کردوصاحب سه پسرشد جهت لبیک گویی به فرامین امام امت و دفاع از نظام اسلامی به خیل سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و پس از چندین بار حضور در جبهه سرانجام در تاریخ بیست وپنجم اسفند۱۳۶۳درجزیره مجنون و در عملیاتبدر براثراصابت ترکش به سروگردن به آرزوی دیرینه اش که همان شهادت بود رسید .مزاروی درگلزارشهدای زادگاهش ) دهستان بجگان ( واقع است .

وصیت نامه :

بسم الله الرحمن الرحیم :قال ر سول الله :سزا وار نیست برای مرد مسلمان شبی سحر کند مگر  وصیت او زیر سرش باشد .اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شر یک له و اشهد ان محمد عبده ورسو ل  یا ایها الذ ین امنوا قا تلو الذین یلو نکم من الکفار و لیجد وافیکم غلظه و اعلموا ان الله مع المتقین.سوره تو به آیه ۱۲۲ای اهل ایمان با کافرا ن با هر که باشما نزد یک تر است شر وع به جهاد کنید وباید کافر در شما درشتی و نیر ومندی و قو ت و پایداری حس کند تا از سپاه اسلا م بیمنا ک شوند وشما مومنان هیچ گاه نتر سید و بدا نید که خدا همیشه با پرهیز کارا ن است .بعدسلا م برصا حب امربقیه الله اعظم مهدی عزیز و منجی عالم بشر یت صاحب ز مان ای پسر فا طمه یک عمر چشم در انتظار تو بوده و امدم تا در جبهه چشمم برجمال تو رو شن شود ودر ود بر امام امت خمینی بت شکن زمان ای رهبرم وعزیز م و مرجع تقلیدم و فر مانده ام وراهنمایم من با دوستان تو دو ستی می کنم و با دشمنان تو بیزاری می جویم من با کسی که با شما صلح کند آشتیم و کسی که با شما در جنگ است می جنگم .با انکه شما رادو ست دارد دو ست و با انکه شما را دشمن دارد بیزار مپس از خدایی که مرا به شناسایی شما ویارانتان مفتخر داشت سپا سگذار م .از خدا میخوا هم که بیزاری از دشمنا نتان نصیبم فرماید ومرا در دنیا و اخر ت همراه شما قرار دهد و گا مهایم را در حقیقت استوار سازد و سلا م بر تمام شهدای صدر اسلا م از بدر و حنین تا کر بلای ایرا ن و سلا م برکر بلای حسین مظلو م ودر ود بر شجا عت ان سر ورآزادگان که درس آزادگی به ما اموخت وجان خود رافدای اسلا م کرد و به ما اموخت که مرگ باعزت به از زند گی ننگین است تا ما تن به ذلت ندهیم و در مقابل چنین صفاتی مانند صدا م بجنگیم یا کشته شویم یا این د شمن اسلا م را و این سگ هار آمر یکا و خود امر یکا و دیگر دشمنان دین و قران را بر سر جای خود شان بنشا نیم وای پسر فاطمه امدام تابیایم کربلای توزیارت کنم و آن پر چم سر خ را از ر وی حر مت پا ئین بیا ورم و روانه قدس شو یم و مردم رنج دیده فلسطین را از چنگال اسرا ئیل غاصب بیر ون آوریم امد م در جبهه حق علیه باطل بجنگم و جانم را فدای اسلام و قرآن و رهبر م کنم چون ر هبرم فر مان داده واطاعت کردم فر مان روح خدابه خدا اگر امد م درمیدا ن جنگ کورکورانه نیامدم راهم را شنا ختم رهبر م دین و قرآن را شنا ختم آمدم تا ما نند حسین جان قربان اسلام کنم اگر چه ندارم چنین لیا قتی که جام در راه اسلام فدا کنم ای کاش دهها جان داشتم که فدای رهبر م کنم.وصیت به مادرم و در ود بر مادر مهربانم سلا م بر تو ای مادر دل سو خته و مهر بانم سلام برتو  ای مادری که هم پدربودی برایم و هم مادر خیلی زحمت کشیدی اما نتوا نستم زحماتت را جبرا ن کنم حلالم کن اگر من کشته شد م گریه مکن و اگر گر یه میکنی برای پسر ز هرا گر یه کن اخه پسر فاطمه را شهید کردندو آبش ندادند همیشه در فکر مصیبتهای زهرا باش و اگر در کر بلا آمدی بگو فر زندم خیلی دلش میخواست قبر تو را زیارت کند .مادر خیلی دلم می خواست خد مت کنم برای تو من هر و قت به فکر زحمات شما می افتم خجالت و شر مند گی می کشم تو به من پدری ومادری کردی اما نبودم فرزند خوبی برای تو چون فرزند نیکی اگر بودم که نبود م …مادرفر زندا نم را خوب تر بیت کن انها را به مدر سه بفرستی و قرا ن یادشان بدهید به جایم حسن و قا سم را نوازش کن نگذار کسی توی سر شان بزند همیشه دست پدری بر سرشان بکش مادر بگو پدر تان در جنگ اسلا م و کفر کشته شد کاری کنید که خط اسلا م و رهبر انقلاب را به خوبی بشنا سند و مگذارید که بی سواد باشند که تو سری خور میشو ند مادر م و قتی جنازه ام آوردند بگذارید حسن و قا سم صورتم را بینندو اگر مفقود شدم بگو پدر تون کشته شده و راه اسلا م و قران را درست یادشان بدهید تا خط پدر شان را بیا موزند مادر شبهای جمعه سرقبرم بیایی ولی گریه مکن مرا یاد در شهر ک یا در مسجد امام زمان پاکوه دفن کنید .مرا درقبرستان قد یمی نبیند شبهای جمعه و قتی که میآئید حمد وسور ه بخوان وحسن و قاسم را نیز با خودت بیاور و کار ی کنید که موجب ناراحتی مردم نبا شند اگر مردم احترامت را کردند خیلی مردم را احترا م کن در تمام مواقع با مرد م خوش تواضع باش

وصیتم به برادرم محمدجلالی

برادر جان مرا حلال کن اگر کشته شدم راه مرا ادامه بده برادراز انقلاب و اسلام وروحا نیت جدا نباشید همیشه در خط اسلا م حرکت کن نه اسلا م بدون روحانیت فقط اسلا م با رو حانیت کوتاه بگویم امام ویارا ن او را تنها نگذارید و از انقلاب دفاع کنید برادر حسن و قاسم را خوب نگهداری کن مدر سه شان بفرست قرآن یادشان بده ونگذارید بی سرپر ست باشند پدری کن برایشان همیشه دست نوازش بر سر انهابکش چون خود م دست پدری کشیدم برسرانها و نگذاری تو سری خور با شند

وصیتم به همسر م

همسر عزیز م من با تو بدی کردم امید وار م که مرا حلال کنی ممکن است من همسر خوبی برای تو نبودم چون من بیشتر از خانه دور بودم وتو درخانه ر نجها دیدی و ز حمتها کشیدی همسر م حسن و قاسم را خوب تر بیت کن با تندی با انها حرف نزن شاید دل شکسته شوند بگو بابایتان در جبهه حق علیه باطل کشته یا شهید شد تا جنگیدن یاد بگیر ند ودر عوض من حسن وقاسم را روبوسی کن واگر مسجد شهر ک را سا ختند ۲۰۰۰تو مان کمک کنید و ۱۲رو  روزه قضا دارم انها را به جا اورید واگر کسی از من چیزی خواست بدهید از عموهایم عباس ،محمود و ر ضا جلالی امید وارم که مرا حلال کنید خیلی زحمت کشیدید ومرا بزر گ کردید برسر م پدری کردیدو بی تربیتی کرد م در مقا بل شما مرا ببخشید و گذ شتم کنید و ا زعمه ام می خواهم من را حلال کند چون زحمت کشیده و من درمقابل زحمتهایش بی احترا می کردم واز خواهرانم ،خواهرن عزیزم مرا حلال کنید از دا ئی هایم می خواهم مرا حلال کنند چون همه برسرمن زحمت کشیده اید ودر مقابل حق احترا م کرد م امید وار م به خدا که من گنهکار را ببخشید واز همه بزر گان خویشان همسایگانم می خواهم مرا حلال کندو می خواهم که مرادر فکر وا جبات خود با شند و از انقلاب و امام عزیزدوری کنید و نگذارید دشمنان اسلا م قوی باشند واز مردم ده بجگان می خواهم که اگردرمقا بل کسی کوچکترین خلافی کرده ام مرا ببخشند برادر کوچکم حسین جلالی برادر درس بخوان ودر خط اسلا م حرکت کن و یاری کن اسلا م را در اینجا یک کلمه یادم آمد مادرم وهمسر م و برادرانم کاری کنید که فرزندانم اسلحه من بردارند و با کفار بجنگند

وصیتم به پاسداران

ای یاران و اقعی امام از ا می خواهم که امام عزیز را تنها نگذارید ،نگذارید د شمنا ضر به به انقلاب بزنند وهیچ گاه دلسرد نباشند واز راه حق منصرف نشوید چون د شمن دنبال چنین کاری می گر دد واین انتظاررا دارم که شما در تشییع جنازه ام شر کت کنید و وقتی که خواستید من را دفن کنید و توی قبر بگذارید ز یارت عاشو را رابخوانیدو بعد مرا در قبر بگذارید . والسلامبه امیدشفاعت حسین مظلو مغلا م حسین جلالیخدا یا خدایا تو را به جان مهدی از نهضت خمینی محافظت بفر ما .آمین یا ر ب العالمینالتماس دعا .

 غلامحسین جلالی

برای شادی روح شهید جلالی صلوات

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


true

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی