×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۳۰ مهر - ۱۴۰۰  
it is true
true
true
مروری بر اخبار مهم ماهنامه تریبون جنوب در مورد شهر نودژ

نودژنیوز:اخبار ماهنامه به شرح زیر می باشد

حجت الاسلامرضا احمدی نیک امام جمعه بخش آسمینون در تبریک روز معلم :

تعلیـم و تعلـم از مسـائل مهـم وپراهمیتـی اسـت کـه در آمـوزه هـای دینـی مـا مـورد توجـه فـراوان قـرار گرفتـه اسـت و همـه معصومیـن)ع( و بـزرگان دیـن بـر اهمیـت آن تأکیـد داشـته انـد. اهمیـت تعلیـم و تربیـت تـا بدانجـا اســت کــه در جــای جــای قــرآن مجیــد ســخن از آن بــه میــان آمــده اســت و متعالیتریــن تربیــت کــه همــان تربیــت الهـی اسـت بارهـا مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت.معلمی بـه عنـوان جلـوه ای از قـدرت بـی پـا یـان الهـی،در قـرآن ویـژه ذات اقـدس الهـی اسـت. چـرا کـه در نخسـتین آیـات قـرآن کـه بـر قلـب مبـارک پیامبـر اعظـم)ص( نـازل شـد، بـه ایـن هنـر خداونـد اشـاره شـده اسـت:بخوان بـه نـام پـروردگارت کـه جهانیـان را آفریـد و انسـان را از خـون بسـته سرشـت. بخـوان و پـروردگارت کریـم تریـن اسـت؛ همـان کـه آموخـت بـا قلـم، آموخـت بـه انسـان آنچـه را نمـی دانسـت. )علـق: ۱ ـ ۵ )روزمعلـم یادآورشـکوه و عظمــت انســانهایی دلــداده اســت کــه در طــول تاریــخ در عرصــه تعلیــم و تربیــت، زیباتریــن جلوههــای عشــق ، ایثار،بینــش وبصیــرت را بــه نمایــش گذاشــته،وندای فطــرت پــاک را بــه گــوش همــه مــی رســانند.وتیرگی جهــل ونادانــی را ازدلهــا وقلبهــا برطـرف کـرده وزالل علـم ودانـش ودانایـی را جایگزیـن آن مـی کننـد . هیـچ شـخصیتی بـه انـدازه معلـم نقـش مؤثـری در سـازندگی فـردای روشـن آینـده سـازان میهـن اسـامی مـان را نـدارد، زیـرا معلمـان، سـازندگان اندیشـه، منـش و شـخصیت نسـل آینـده کشـور هسـتند. بـدون تردیـد، همـت بلنـد و کریمانـه و مجاهدتهـای عاشـقانه و انسـان سـاز معلمـان شـریف و بزرگـوار اسـت کـه جـام جـان شـیفتگان ادب را لبریـز از مهـر و ایمـان کـرده و اسـتعداد بیکـران آنهـا را شـکوفا و راه رسـم زندگانـی را بـه آنـان آمـوزش میدهنـد. ًمعلمیـن جـای بسـی افتخـار اسـت کـه ایـن روز خجسـته بـه نـام عالمـه و فیلسـوف و متفکرعالـم اسـام ؛ شـهید آیـت اهلل مطهـری بـرای همـه مـا خصوصا مزیـن گردیده،اوکـه بـه تعبیرحضـرت امـام در طهـارت روح ، قـوت ایمـان و قـدرت بیـان کـم نظیـر بـود وعمـر شـریف و ارزنـده ی خـود را در راه اهـداف مقــدس اســام صــرف کــرد و بــا کجرویهــا و انحرافــات مبــارزه ای سرســختانه کــرد ، لذاشــخصیتی اســت کــه خــود بهتریــن اســوه و الگــو در ایــن وادی مقـدس اسـت.اینجانب ضمـن عـرض تبریـک اعیـاد مبـارک شـعبانیه ،روز شـورا و گرامیداشـت یـاد و خاطـره اسـتاد شـهید مطهـری و تبریـک روز معلـم بـه همـه معلمـان سـختکوش شهرسـتان منوجـان بـه ویـژه فرهنگیـان عزیزبخـش آسـمینون وشـهر نودژمنوجـان، امیـدوارم کـه تحـت الطـاف خداونـد متعـال و توجهـات حضـرت بقیـه اهلل االعظـم روحـی وارواح العلمیـن لـه الفـدا و همـت همـه معلمـان صبـور در سـالی کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه سـال اقتصـاد مقاومتـی، اشـتغال وتولیـد نامیـده شـده، شـاهد تـاش و روشـنگری هـر چـه بیشـتر دانشـجویان عزیـز، نونهـاالن و دانـش آمـوزان میهـن اسـامی در ایـن زمینـه باشـیم. )والسـام علیکـم ورحمـه اهلل وبرکاتـه ( حجت االسالم رضا احمدی نیک امام جمعه بخش آسمینون)

 

ذبیـح الله حاجـب رئیـس شـورای اسـامی شـهرنودژ در تبریک روز شوراها

»اصـل ایجـاد شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا در قانـون اساسـی، نشـان دهنـده اهتمـام نظـام جمهـوری اسـامی ایـران بـه مجموعـه متنــوع فکرهــا، مشــورت هــا و دیــدگاه هــا در اداره امــور کشــور اســت و ایــن موضــوع، نقطــه مقابــل نظــام هــای ارتجاعــی و اسـتبدادی اسـت.«”مقام معظـم رهبـری“ تخصیــص روز نهــم اردیبهشــت در تقویــم بــه عنــوان »روز شــوراها«، همزمــان بــا ســالروز فرمــان تاریخــی حضــرت امــام خمینــی)ره( مبنــی بــر تشــکیل ایــن نهــاد مقــدس، نشــان دهنــده اهمیــت تثبیــت حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت خویــش و نمونهـای از جمهوریـت نظـام جمهـوری اسـامی ایـران میباشـد.افتخار نظـام جمهـوری اسـامی ایـران ایـن اسـت کـه از روز اول، آرا، افـکار و خواسـت مـردم، مـورد توجـه جـدی قـرار گرفتـه و شـورا نمـاد مـردم سـاالری دینـی و از مصادیـق عینـی حـق حاکمیـت مـردم در مشـارکت ملـی و واگـذاری امـور بـه مـردم اسـت کـه بـر اسـاس قانـون اساسـی بـا اتـکا بـه آرای عمومـی از ِ طریـق انتخابـات اعمـال مـی شـود.نهادهای مردمـی شـوراهای اسـامی در راسـتای حفـظ شـأن و کرامـت ملـت در طـول چهـار دوره فعالیـت خـود، جایـگاه ویـژه ای را در تحـوالت عمرانـی و برنامـه ریـزی بـه دسـت آورده و سـهم عمـده ای را در نظـارت مـردم بـر مدیریـت و توسـعه و آبادانـی شـهرها و روسـتاها و رفـع مشـکالت دارند.بـا تبریـک و شـادباش روز شـوراها، از تـاش ِ و زحمـات یکایـک اعضـای محتـرم شـورای اسـامی شـهرنودژ سپاسـگزاری مـی نمایم.امیـد اسـت نماینـدگان مـردم شـریف و ِ عزیـز مـردم در نهـاد مقـدس شـورا، قـدردان ایـن فرصـت گرانبهـا باشـند و بـا اتـکا بـه قانونمـداری، برنامـه محـوری، نظـارت دقیـق تـر بـر امـور و پـروژه هـای عمرانـی بـا توجـه بـه اصـل تجربهمحـوری و اقتصـاد دانـش بنیـان در اجـرای منویـات رهبـر معظـم انقـاب در اقـدام عملـی بـرای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی، پیشـبرد اهـداف مقـدس نظـام جمهـوری اسـامی و برنامه هـای مدیریـت شـهری و روسـتایی، خدمـت بـی منـت بـه مـردم شـریف و عزیـز شـهرمان سـربلند و پیـروز باشـند.

 

بهرام محبی زاده نایب رئیس شورای اسالمی استان کرمان در تبریک روز شورها

خداونـد متعـال راشـکرگزاریم کـه در انتخابـات شـوراها یـک نهـاد دیگـر بـرای خدمـت بـه مـردم تاسـیس شـد وملـت ایـران یـک گام دیگـر بـه تحقـق کامـل قانـون اساسـی مترقـی جمهـوری اسـامی نزدیــک شــد،از صمیــم قلــب آرزو مــی کنــم کــه شــوراهای اســامی بتواننــد در مســیر اهــداف واال وانقالبـی بنیـان گـذار نظـام مقـدس اسـامی تـاش وفعالیـت کننـد ودرچارچـوب تکالیـف قانونـی خـود بـه رفـع مشـکالت مـردم بپردازند.بردولـت ومسـئولین محتـرم هـم الزم اسـت کـه از ایـن فرصـت گرانبهـا بـرای جلـب مشـارکت مـردم بـه سـود کشـور حداکثـر اسـتفاده را ببرند»مقـام معظـم رهبـری« بــا گرامیداشــت نهــم اردیبهشــت مــاه ســالروز ملــی شــوراها،نماد مــردم ســاالری دینــی وتبلــور عینــی اراده مــردم درحــق تعییــن سرنوشــت خودوهمچنیــن بــا عــرض تبریــک مضاعــف ایــن روز بــزرگ خدمــت همــه همـکاران شـورایی کـه تالشـی صادقانـه وبـی منـت در راسـتای انجـام وظایـف محولـه وتحقـق مطالبـه مـردم در شـهر وروسـتا دارند،برخـود فـرض مـی دانـم بعنـوان عضـوی کوچـک از جامعـه سـترگ شـوراها تالشـها ومجاهـدت هـای شـما را ارج نهاده،عـرض خسـته نباشـید وخداقـوت خدمـت همـه عزیـزان ، ایـن خادمـان دلسـوز مـردم را دارم. لــذا ضمــن تجلیــل از همــت وحماســه افرینــی مــردم قهرمــان ایــران اســامی در ادوار مختلــف تاریــخ انقالب،امیــد اســت همــه مــا باپیـروی وتاسـی از منویـات مقـام معظـم رهبـری برحـل عملگرایانـه ی مشـکالت عینـی مـردم گام برداریـم چراکـه انقـاب اسـامی اصـل ارزشـمند شـورا را در راسـتای تحقـق مشـارکت عمومـی مـردم همـواره مـورد توجـه جـدی قـرار داده اسـت وقانـون نیـز در اصـل ششـم بـه مـوازات اشـاره بـه انتخـاب رئیـس جمهـور ونماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی از انتخـاب اعضـای شـوراهای اسـامی نیـز بـه عنـوان ابـزاری بـرای تحقـق حاکمیـت مـردم وتجلـی اراده عمومـی یـاد کـرده اسـت.در پایـان از مجموعـه شـورای اداری شهرسـتان منوجـان ودر راس آن فرمانـدار محتـرم ویـادگار ارزشـمند دوران دفـاع مقـدس جنـاب اقـای صادقی،همچنیـن مـردم فهیـم وقدرشـناس شهرسـتان منوجـان بویـژه مـردم خـوب شـهرم نـودژ کـه همـواره نسـبت بـه بنـده لطـف داشـته و همیشـه حامـی اینجانـب بـوده انـد صمیمانـه قدردانـی مـی نمایـم امیـدوارم باحضـور در جایـگاه معاونـت شـورای اسـتان کرمـان جـواب اعتمـاد آنـان را داده باشـم.در پنـاه خداونـد منـان پیـروز وسـربلند باشـید.

صاحب امتیاز ومدیرمسوول:حسن کوه پیما تلفن:۰۹۱۳۳۴۹۲۳۹۰

سردبیر:بهزادفردوسی تلفن:۰۹۱۳۱۴۹۱۷۰۰

گزارش تصویری:

 

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


true

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی