×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۴ مهر - ۱۴۰۰  
it is true
true
true
معرفی شهرستان منوجان

منوجــان یکــی از شهرســتانهای اســتان کرمــان اســت کــه در فاصلــه ۴۳۰ کیلومتــری جنــوب غربــی مرکــز ایــن اســتان ، و در فاصلــه ۱۴۹۴ کیلومتــری پایتخــت کشــورعزیزمان تهــران ، در دشـتی گـرم و نیمـه مرطـوب و نسـبتا وسـیع واقـع شـده ، ایـن شـهر مرکـز شهرسـتان منوجـان در ایـن اسـتان اسـت .ایـن شهرسـتان بـا وسـعتی بالـغ بـر ۷۵۰۰ کیلومتـر دارای دوبخـش شــامل مرکــزی و آســمینون مــی باشــد . از جنــوب وغــرب بــا شهرسـتان رودان دراســتان هرمــزگان ، ازشــمال بــا شهرســتان کهنـوج و ازشـرق بـا شهرسـتان قلعـه گنـج همسـایه مـی باشـد . جمعیـت ایـن شهرسـتان بالـغ بـر ۶۸۰۰۰نفـر وجمعیـت مرکـز ایـن شهرسـتان ۱۵۰۰۰ نفـر مـی باشـد . از منوجـان در متـون واسـناد قدیمـی نـام بـرده شـده و آن را بـه نـام هایـی چـون منوجـان، منوقـان، مینوجـان ومینوجهـان ثبـت و ضبـط کـرده انـد کـه همگـی از مصدروخانـواده هسـتند کـه آن مینـوی جهـان اسـت و ایـن منطقـه بـه همیـن جهـت کـه دربعضـی از ماههـای سـال دارای آب و هـوای خشـک و مطبـوع بــه بهشــت روی زمیــن مشــهور اســت . ایــن ویژگــی یعنــی خوشـی و دلچسـبی آب وهـوای منوجـان ، در ماههـای پایانـی و سـرد خصوصـا اسـفند مـاه و پـس از آن ، فرودیـن مـاه بـه خوبـی قابـل توجـه اسـت .لهجـه ای کـه مـردم منوجـان صحبـت مـی کننــد لهجــه ای اســت متاثــر از زبــان و شــهرهای همجــوار و درعیــن حــال مخصــوص بــه خــود یعنــی بــا همــه اینهــا فــرق مــی کنــد ، ایــن لهجــه را نمــی تــوان بلوچــی یــا هرمزگانــی نامیـد درحالـی کـه از هـردو لهجـه کلمـات دریافـت مـی شـود. کشـاورزی مهمتریـن بخـش مـورد توجـه در منطقـه اسـت چـرا کــه پتانســیلهای منطقــه ، شــرایط آب و هوائــی مناســب ، آب کافــی وزمیــن حاصلخیــز و فصــول مســتعد از جملــه نعمــت هائــی هســتند کــه خــود بــه خــود باعــث رونــق کشــاورزی در منطقـه شـده اسـت .

نخلســتانهای خرمــا و باغــات مرکبــات بطــور یکپارچــه سراســر منطقــه را پوشــانده اســت .در ایــن منطقــه تولیــدات دســتی وهنــری از قدیــم االیــام تاکنــون نقــش پــر اهمیتــی داشــته ، از جملــه ایــن صنایــع و هنرهــا حصیــر بافــی اســت . کــه اهالــی ایـن شـهر بـا دقـت ، صبـر وحوصلـه ای وصـف ناپذیـر بـه ایـن کارمشــغول مــی باشــند .بیشــترین صنایــع دســتی منطقــه از بــرگ درخــت نخــل تهیــه مــی گــردد بــه ایــن صــورت کــه در ابتــدا برگهــا را درخــت جــدا ، ســپس آنهــا ار بــه مــدت چنــد سـاعت خیـس مـی کننـد تـا کامـا نـرم شـوند ، بعـد از آن برگها را از شـاخه جـدا و بـه هـم مـی بافنـد . بیشـتر ایـن صنایـع بـرای سـاخت خانـه هـای حصیـری و وسـایل مـورد نیـاز بـرای جمـع آوری خرمـا اسـتفاده مـی شـود ، ایـن صنایـع عبارتنـد از : چیلـک : ریســمانی اســت کــه بــرای بســتن حصــار اطــراف خانــه هــای حصیــری ، زیرمنقلــی : کــه بــه صــورت دایــره ای شــکل اســت و بــرای زیــر انــدازه چراغهــا نفتــی اســتفاده مــی شــود ، ســبده هــای حصیــری ، طنــاب ، زیرانــداز، کاله حصیــری ، بــاد بــزن ، جــاروی دســتی ، و دیگــر وســایلی کــه از بــرگ درخــت نخــل ســاخته مــی شــوند. منوجــان همســنگ هــزاران کتــاب ، حــرف و ســخن دارد ، کــه بـا چشـم دل بایـد دیـد نـه بـا چشـم صـورت و بـا گـوش جـان بایــد شــنید وبــا فطــرت خویــش بایــد فهمیــد .زیبایــی هــای ایـن سـامان قابـل توصیـف نیسـت ، بایسـتی آنهـا را دیـد و بـه قضــاوت نشســت . شهرسـتان منوجـان بـا ظرفیتهـای اقلیمـی وطبیعـی ، مکانهـای تاریخـی و گردشـگری ، پذیـرای سـرمایه گـذاران و نیـز ایرنگردان و جهانگـردان مـی باشـد . مناطق دیدنی ازجملـه جاذبـه هـای تاریخـی و گردشـگری ایـن شـهر مـی تـوان

بـه قلعـه تاریخـی منوجـان کـه در مرکـز شـهر واقـع شـده اشـاره نمــود . قدمــت ایــن قلعــه تاریخــی دربرخــی اســناد بــه دوران تیموریـان ودرجایـی دیگـر ساسـانیان ذکرشـده اسـت. بنـای ایـن قلعـه بـاالی مرتفـع تریـن نقطـه شـهر گرفتـه اسـت . مصالـح بـکار ِ رفتــه در ایــن مجموعــه ســنگ ، خشــت و گل مــی باشــد. ایــن قلعـه بـه واسـطه موقعیـت خـاص آن همیشـه مـورد توجـه حـکام وپادشــاهان بــوده اســت . ایــن بنــای تاریخــی در دوران حکومــت ســاجقه در کرمــان کــه یکــی از ادوار بــا شــکوه و بــا رونــق محســوب مــی گــردد جایــگاه مهمــی داشــته اســت . از حملــه » غزهــا « در حکومــت » آل مظفــر« ایــن دژ تســخیر ناپذیــر بــه مـدت ۳ مـاه د محاصـره » شـاه شـجاع « بـوده اسـت . از حملـه غــزه هــا در حکومــت آل مظفــر و تیموریــان و پــس از آن مأمــن و پناهـگاه مـردم یـا حـکام و والیـان بـوده اسـت چنانکـه در دوره حکومـت آل مظفـر ایـن دژ تسـخیر ناپذیـر شـاهد واقعیـات متعـدد مهمـی بـوده اسـت از دیگـر مکانهـای بسـیار دیدنـی ، سـیاحتی و زیبـای ایـن شـهر بــاغ روضــه ارم اســت کــه در فاصلــه ۳ کیلومتــری مرکــز شــهر منوجــان در منطقــه ای کوهســتانی و خــوش آب وهــوا واقــع گردیــده اســت .ایــن بــاغ پوشــیده از درختــان قدیمــی تنومنــدی همچـون : انبـه، جـم ، نخـل هـای خرمـا ، پرتقـال ، لیمـو تـرش ، و نارنگــی مــی باشــد . چشـمه سـارهای جـاری ، نهرهـای آب بـا صـدای شرشـری دلنـواز ، آواز پرنــدگان ، درختــان ســربه فلــک کشــیده ، ســایه ســارهای بــا صفــا ، کرانــه آبــی آســمان ، ارتفاعــات صخــره ای در کنــار هوایـی دلپذیـر و مطبـوع ، همـه و همـه مناظـر بسـیار و دلنشـین و رویایــی را بــرای عالقمنــدان بــه طبیعــت و تفریــح را در ایــن بـاغ ایجـاد کـرده اسـت . بـا مشـاهده و دیـدار از ایـن بـاغ و آنچـه وجـود دارد لذتـی عظیـم وجودشـان را فـرا مـی گیـرد و خاطـره ایـن بـاغ در ذهنشـان زیباتـر و ماندگارتـر خواهـد مانـد. بـاغ روضـه ارم همـه سـاله مرکـز جـذب مـردم محلـی و گردشـگران داخلـی وخارجـی در فصـول بهـارو تابسـتان بـه شـمار مـی رود . ایـن بـاغ خصوصـا درفصـل بهـار دلنشـین و دلرباسـت . شـغل اکثـر ایـن شـهر کشـاورزی اسـت بـه طـوری کـه ۹۸ درصـد اشـتغال ایـن مـردم را شـامل مـی شـود . مطالــب فــوق ازمســتند ســاخته شــده دیــار ماندگارتوســط دوره سـوم شـورای اسـامی شـهر منوجـان کـه از شـبکه دوم وشـبکه مسـتند سـیمای جمهـوری اسـامی ایـران چندبـار پخـش گردیـد، برداشـت شـده اسـت

گردآوری: حسن کوه پیما

گزارش تصویری:

SAMSUNG CAMERA PICTURES

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


true

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی