×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۹ مهر - ۱۴۰۰  
it is true
true
true
مهندس مجید محمودی شهردار کهنوج شد

نودژنیوز: نوشـین شـهریاری .خبرنـگار نـدای پنج گنـج: صبح روز دوشـنبه هفتـه گذشـته مهنـدس مجیدمحمـودی در مراسـمی کـه باخضور مسـئولین شهرستان و اسـتان برگزار گردید به عنوان شـهردار جدیـد کهنوج معرفـی گردیـد. در این مراسـم کـه از زحمات مهـدی منصفـی شهردارسـابق قدردانـی شـد، بـا حضـور مسـئولین ادارات وشـهرداران و اعضای شـوراهای پنج شهرستان جنوبـی و شـماری از شـهروندان کهنوجی در سـالن شهید میثم اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی برگـزار شـد. حجـت االسلام افشـارمنش امـام جمعه کهنوج بیان داشـت: بـرای رفـع مشـکالت وداشـتن پیشـرفت دراین راسـتا ، وحدت و همدلـی و حمایـت مـردم ، اعضای شـورای شـهر و مسئولین و داشـتن روحیـه جهـادی در اولویـت باشـد. افشـارمنش ضمـن تشـکر از شـهردار قبلـی و تبریـک بـه شـهردار جدیـد افزود:شـهردار سـابق علـی رغم همه مشـکالت شـهرداری تـا جایی کـه امکانات اجـازه میـداد انجام وظیفـه نمود. و امیدواریـم شـهردار جدیـد بـا همدلـی و پشـتکارموفق شـود ، مشـکالتی کـه در شـهر وجـود دارنـد، سـامان دهـد. . عطاپـور فرمانـدار شهرسـتان کهنـوج گفـت: اگـر در مـورد مشـکالت عدیـده ای کـه سـال هاسـت شـهر کهنـوج بـا آنهـا دسـته و پنجـه نـرم میکنـد، بخواهیـم بگوییـم از یـک کتاب بیشـتر خواهـد بـود. ابوذرعطاپـور اضافـه کـرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی در شهرستان کهنوج کارهای بزرگی انجـام شـده ،از جملـه دو پـروژه بـزرگ فاضلاب و گازرسـانی، که در سـالهای اخیـر شـروع شـده کـه تقریبـا رو به اتمام اسـت . اما وضعیـت شـهر را زیـر و رو کـرده کـه همـه ی شـهروندان مطلـع وبـه خوبـی مـی دانند . فرماندار کهنوج ضمن تشـکر وقدردانـی از زحمـات شـهردار سـابق افـزود: از عملکـرد آقـای منصفـی راضـی هسـتم و زمانـی کـه درآمـد شـهرداری کهنـوج حداقـل ترین مبلغ بـود به خوبی مدیریـت کـرد تـا شـهر دچـار بحـران نشـود. انتخـاب مهنـدس محمـودی را تبریـک عـرض میکنیـم، ایشـان یکـی از مدیران پرتلاش و خسـتگی ناپذیـر و از سـرمایه های انسـانی شهرستان هسـتند کـه تخصـص و تجربه و تعهـد رادارنـد. و کارنامـه ایشـان گـواه و شـاهد ایـن مدعاسـت. عبـاس عطاپـور وزیـری رئیس شـورای اسـامی شـهر کهنـوج گفـت : در انتخـاب شـهردار اختـاف سـلیقه هـای زیـادی در شـورا وجود داشـت که توانستیم سـرانجام مهنـدس محمـودی را انتخـاب کنیـم. و بایـد خدمـت آقـای محمـودی بابـت پذیرفتـن ایـن مسـئولیت خـدا قـوت بگویـم. و ازایـن پس بـا همکاری و همدلی بتوانیم برای پیشـرفت شـهر اقداماتـی را انجـام بدهیم و از زحمـات آقـای منصفـی کـه از پیشکسوتان شـهرداری هستند و سـال ها زحمـات زیـادی را برای شـهرداری کشـیده انـد تقدیـر و تشـکر میکنم. مهنـدس مجیـد محمـودی شـهردار کهنـوج گفـت: از همـه شـهروندان بزرگواردانشـگاهیا ن،هنرمندان،اصحـاب رسـانه و متخصصیـن اهـل علـم و فن که بنـده را ترغیـب کردنـد در ایـن شـرایط مسـئولیت شـهرداری کهنوج را بپذیرم و اعضای شورای اسلامی شـهر کهنوج که اعتماد کردنـد تـا این توفیـق نصیب من شـود تـا در خدمـت مـردم عزیـز و بزرگـوار شـهرم باشـم تشـکر و قدردانـی میکنـم و از همیـن جـا دسـت یـاری به سـوی همـه دراز میکنـم تـا در ادامه راه بنـده را در ایـن مسـئولیت همراهـی و یاری کنند . وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه آینـده شـهر کهنـوج خوشـبین هسـتم افزود: شـهر کهنوج دارای پتانسـیل هـای زیـادی اسـت کـه وضعیـت شـهری مـی توانـد مطلـوب تـر از ایـن و شایسـته شـهروندان کهنوجـی باشـد.و امیدواریـم روزی برسـد کـه مـا صـدای شهروندان،دانشـگاهیان و متخصصـان را در برنامـه ریـزی هـا و تصمیمـات شـهری داشـته باشـیم. این محقق نمیشـود مگر بـا حمایـت همـه جانبه مسـئولین محترم و شـهروندان بزرگـوار تا به سـوی توسـعه پایـدار گام برداریم. در پایـان مراسـم بـا قرائـت حکـم اسـتاندار کرمـان مهندس مجیـد محمـودی بـه عنـوان شـهردار جدیـد کهنـوج معرفـی گردیـد.

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


true

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی