×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۴ مهر - ۱۴۰۰  
it is true
true
true
نجف کوچک نودژ رابهتربشناسیم!

نودژنیوز:شــهر تاریخــی نــودژ یــا بــه اصطــاح قدمــا ۹دژ مرکــز بخــش آســمینون بــا ارتفــاع ۴۵۰ متــر از سـطح دریـا در ضلـع شـمال غربـی شهرسـتان منوجـان واقـع گردیـده مسـاحت ۵۸ کیلـو متـر مربـع و جمعیتـی بالـغ بـر۲۰۰۰۰ نفـر دارد کـه ایـن بخـش در ۲۶ کیلـو متـری شـهر منوجـان در مجـاورت جــاده کهنــوج ، بنــدر عبــاس واقــع شــده کــه از شــمال محــدود بــه منطقــه نــاز دشــت و زیــارت علـی از توابـع شهرسـتان رودان و کوههـای گـرک از توابـع شهرسـتان کهنـوج اسـت و ازمشـرق بـه کوههــای دهکهــان، از جنــوب بــه کوههــای دســتگرد و برنطیــن و از مغــرب بــه دهســتان پاکــوه رودان محـدود مـی شـود .تفکیـک جمعیـت آن ، ۷۰۰۰ نفـر شـهری کـه بـا تصویـب هیـأت دولـت در سـال ۱۳۸۴ از روسـتا بـه شـهر انتقـال یافـت کـه در پـی ایـن تحـول نیکومندشـهرداری ایـن شـهر تأسـیس گردیدطـی ایـن مـدت کـم، توسـعه و سـاخت و سـازهای شـهری و پیشـرفتهای چنـد جانبـه ای را در دیگــر مولفــه هــای مشــابه شــاهد بــوده ایــم و بــا جمعیــت ۱۳۰۰۰ نفــر روســتایی اســت کـه شـامل دهسـتان نـودژ و بجـگان مـی باشـد. شـغل اکثـر مـردم ایـن بخـش کشـاورز و دامـدار و گروهـی کاسـب و کارگـر در مجتمـع معدنـی آسـمینون و تعـدادی در ادارات بخـش و شهرسـتان منوجـان و شـهرهای بندرعبـاس ، مینـاب ، رودان و کهنـوج شـاغل هسـتند . تعـداد شـهداء جنـگ تحمیلــی در نــودژ و بجــگان و کندرقریــب ۷۲ نفــر مــی باشــد کــه بــر افتخــارات دیرینــه مذهبــی منطقـه سـرحد منوجـان کـه لقـب قبلـی نـودژ بـوده افـزوده اسـت . درجـه حـرارت آن بـا وزیـدن بـاد داغ لـوار در حـدود ۴۵ درجـه و در زمسـتان بـا وزیـدن همـان بـاد بنـام نابشـی بـه یـک درجـه زیـر صفـر مـی رسـد. محصـوالت باغـی آن شـامل لیمـو تـرش ، نارنگـی ، پرتقـال ، خرمـاو انبـه مـی باشـد کـه هـر کـدام بـه نوبـه خـود مرغـوب هسـتند خرمـای نـودژ و بجـگان در منطقـه شـهرت خاصـی ً دارد . کشــت حبوبــات و ذرت قبــا متــداول و قبــل از دوران خشکســالی کلیــه مایحتــاج عمومــی حتـی کشـت تنباکـو و پیـاز رایـج بـوده و فقـط البسـه و قنـد و چـای و نمـک از مناطـق دیگـر تهیـه مــی کردنــد و خــود کفــا بودنــد . رودخانــه دزی از رودخانــه هــای مهــم آن اســت کــه از کوههــای حاجـی آبـاد سرچشـمه گرفتـه و پـس از گـذر از بخـش رودخانـه رودان سـپس از کنـدر در حوالـی ایــن بخــش عبــور کــرده و بــه ســد اســتقالل مینــاب و خلیــج فــارس وارد مــی شــود و رودخانــه هـای دیگـر آن نظیـر بـردی و موشـر و پنجشـنبه کشـته فقـط در زمـان بارندگـی جـاری مـی گردنـد در شـمال نـودژو جنـوب بجـگان تـا سـال ۱۳۴۱ بیـش از ۱۰ قنـات آبدهـی داشـتند کـه تعـدادی آسـیاب آبـی را مـی چرخاندنـد کـه در اثـر خشکسـالی از بیـن رفتـه و فقـط سـه رشـته قنـات کـه دو رشـته در دهنـه نائیـز و یـک رشـته در سـرأس در زمـان بارندگـی آب دارنـد . شـهر نـودژ از آنجایـی کـه در مجـاورت محـور ارتباطـی کهنـوج بنـدر عبـاس واقـع شـده اسـت از یـک طـرف بـه شـهرهای رودان ، مینـاب ،بنـدر عبـاس پیونـد مـی خـورد و از سـوی دیگـر بـه شـهرهای منوجـان ، قلعـه گنـج ، کهنـوج و سـپس شـهرهای دیگـر اسـتان ارتبـاط مـی یابـد و از شـمال بـا یـک جـاده خاکـی بـه شـهر فاریـاب کهنـوج و زیارتعلـی رودان متصـل اسـت کـه ایـن موقعیـت باعـث شـده مـردم بـا دیگـر شـهرها و مناطـق همجـوار در داد و سـتد اقتصـادی و فرهنگـی باشـند

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


true

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی