×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۱ آبان - ۱۴۰۰  
it is true
true
true
پیام تبریک شهردار نودژ به مناسبت فرارسیدن سال نو

نودژنیوز :یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال

به گزارش روابط عمومی شهرداری نودژ :مهندس مجید محمودی شهردار نودژ به مناسبت فرا رسیدن سال نو پیام تبریکی ارسال کردند که به شرح زیر می باشد .

یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال

خداونــد متعــال را شــاکریم کــه توفیــق دوبــاره عنایــت فرمــود تــا در گــذر ایــام ، بهــاری دیگــر را تجربــه و حلــول ســال جدیــد را درک نمائیــم و بــه پــاس نعمــت ســامت و رحمتــش ســجده شــکر بــه درگاهــش بــه جــای آوریــم .نــوروز بــه عنــوان یــادگار پــرارج نیــاکان ، روز آمــاده شــدن ّـت الهـی بـر جهـان و پیـام آور ّ بـرای تحقـق حاکمی دوسـتی ، عشـق و محبـت اسـت و همـه سـنتهای نــوروز و همــه دســتورات اســامی و دســتورات بــزرگان مــا دربــاره نــوروز نشــان دهنــده ویژگــی برجســته و واالی نــوروز اســت . چراکــه فرارســیدن ســال نــو همیشــه نویــد بخــش افــکار نــو ، کــردار نــو ، تصمیــم نــو بــرای آینــده اســت . آری تازگــی طبیعـت و آغـاز سـال نـو ، گـذر عمـری کوتـاه از انسـان را یـادآور مـی گرددتـا کـه بـا نیـم نگاهـی بـر رفتـار و اعمـال گذشـته ، فردایـی روشـن را رقـم بزنیـم توفیــق گردیــد کــه بــه عنــوان خــادم و خدمتگــزار از دریچــه ایــن پنجــره بــه شـما همشـهریان عزیزنـودژ ،نـوروز را تبریـک عـرض نمائیـم .امیدواریـم در سـال ۱۳۹۶ ، بــا اســتعانت از درگاه خداونــد قــادر و متعــال و ارواح پــاک و مطهــر شــهیدان همیشــه ســرافرازمان و بهــره گیــری از منویــات مقــام معظــم رهبــری ّ و حرکــت در مســیر تحقــق اهــداف نامگــذاری امســال و تــاش دولــت تدبیــر و امیــد و دیگــر مســئوالن نظــام همــه تــاش هــای خویــش را بــا اســتفاده از روحیـه جهـادی بـرای ارتقـاء سـطح رضایتمنـدی مـردم و خدمـت صادقانـه بـه نظـام مقـدس اسـامی بـکار گیریـم و بـا تعامـل ، صمیمیـت و همـکاری تمامـی دلسـوزان دسـت آوردهـای بسـیار گسـترده و بزرگـی نصیـب شـهر و شـهروندان ایــن دیــار بگردانیــم .

مهندس مجید محمودی – شهردارنودژ

پیوست:

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


true

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی