×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۴ مهر - ۱۴۰۰  
it is true
true
true
گفتگوی تریبون جنوب با نویسنده نودژی کتاب تربیت هوشمندانه باشناخت دنیای کودکان

نودژنیوز :بــا تبریــک هفتــه کتــاب کــه از ۲۴ آبــان مــاه آغــاز گردیــد بــه ســراغ یکــی از نویســندگان کتـاب اهـل شهرسـتان منوجان رفتیــم تــا گفتگویــی کوتــاه جهــت معرفــی ایشــان داشــته باشــیم.ضمن اینکــه در آینــده نزدیـک به سـراغ سـایر اسـاتید موفــق جنــوب در ایــن عرصــه نیـز خواهیـم رفـت تـا درجهـت معرفــی آثــار ارزشــمند ایــن عزیـزان گامـی هرچنـد کوچک،برداشــته باشــیم.
درآغـاز خودتـان را معرفـی نما یید ؟ زهراجعفـری هسـتم دانشـجوی تــرم آخــر کارشناســی رشــته روانشناسـی دانشـگاه هرمـزگان سـاکن عبـاس آبـاد پاتـک
انگیـزه شـما ومشـوق تان چــه کســانی بودند؟
پـدرم همیشـه دوسـت داشـت کتــاب بنویســم و همیــن مســئله انگیــزه ای شــد بــرام بــرای نوشــتن… و چــون بــه کــودکان عالقــه زیــادی داشــتم و همچنیــن
اهمیــت خیلــی زیــاد تربیــت فرزنـد ، ایـن موضـوع را انتخـاب کــردم. هدفــم از نوشـتن ایـن کتـاب آگاهــی بخشــی بیشــتر بــه والدیــن و پیشــگیری از اشــتباهاتی کــه خواســته یــا ناخواســته در زمینه فرزنــد پــروری مرتکــب مــی شــوند ، هســت .
از چــه زمانــی شــروع بــه نوشــتن کتــاب کردیــد؟
ازآبــان ۹۸ شــروع کــردم بــه نوشـتن ومـرداد ۹۹نـگارش بـه اتمـام رسـید سـپس فرسـتادم انتشــارات بــرای طــی مراحــل اداری و گرفتــن مجــوز کــه انجــام شــد.
حامیـان شـما چـه کسـانیبو دند ؟
حامــی مــن نــه تنهــا در ایــن زمینــه بلکــه در تمــام زمینــه هــای مربــوط بــه زندگــی و تحصیـل، پـدر و مادرم هسـتند؛ و جـا دارد ازآنهـا بخاطـر تمـام زحماتــی کــه برایــم کشــیدند، تشــکر کنــم .
از موضــوع کتــاب و چکیدهای از آن را برایمــان بازگــو کنیـد؟

امــروزه تاثیــرات فرزنــد پــروری صحیـح و ناصحیـح بـر کسـی پوشـیده نیســت ؛ یکــی از مهمتریــن فاکتورهایــی کــه هــر والدینــی بایــدآنهــا را رعایــت کننــد، ایــن اســت کــه کــودک شناســی خیلــی خوبــی داشــته باشــند .
کــودکان همــان بزرگســاالن آینـده هسـتند ورفتـار والدیـن بــا کــودک تاثیــر بســزایی بــر سرنوشــت او در بزرگســالی خواهــد داشــت. زمانـی کـه بـا ناهنجـاری هـای رفتــاری و عاطفــی کــودکان روبــهرو میشــویم و قــدم قــدم بــه عقــب بــر مــی گردیــم و شــرایط رشــد کــودک را مــورد مطالعــه قــرار مــی دهیــم،
متوجــه میشــویم کــه ایــن گونــه رفتارهــا در اکثــر مــوارد معلـول هسـتند نـه علـت، بـی شــک علتهــا را در درجــه اول در خانــواده و در رابطــه بــا مثلــث پــدر و مــادر و فرزنــد و در قـدم بعـدی در مدرسـه و در رابطــه بــا معلمــان و مربیــان و سـپس در عرصـه جامعـه بایـد مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داد.
بایــد یــاد بگیریــم کــه نــگاه کــودک بــه دنیــای اطرافــش چگونــه اســت و چگونــه مــی توانیـم مهـارت هـای جدیـد را بـه او بیاموزیـم، بـا احساسـاتش آشــنا شــویم و تغییراتــی کــه ممکـن اسـت در طـول زندگـی داشـته باشـد را مشـاهده کنیم.
همزمــان بــا بزرگشــدن کــودک ، او در مرحلــه هــای پیشــرفت کــردن قــرار مــی گیـرد .ژنتیـک محیـط و عناصر اجتماعـی و فرهنگـی میتوانـد بــر شــخصیت کــودک تــا حــد زیـادی تحـت تاثیـر گزار باشـد


و البتــه کــه ســخت اســت مسـیر پیـش رو را بـرای کودک توضیـح دهیـم و احساسـات او را تحلیـل کنیـم دقیقـا همیـن جاســت کــه شــناخت دنیــای کودکتـان بـه کمـک شـما مـیآیــد و اطالعــات ارزشــمندی را  در اختیارتــان قــرار مــی دهــد. هــر کســی دوســت دارد کــه رشــد ســالم را در کــودک خـود مشـاهده کنـد امـا گاهـی اوقــات نمیتــوان طبیعــی بـودن و یـا غیـر طبیعـی بـودن رفتــار کــودک را متوجــه شــد. فهــم الگوهــای رفتــاری طبیعـی و غیرطبیعـی کـودک،بــه والدیــن کمــک میکنــد کــه ارتبــاط برقــرار کــردن بهتـر ، یـاد دادن بهتـر مسـائل بــرای مدیریــت احساســات آنهـا را بفهمنـد و بـه پیشـرفت بیشـتر کـودک خـود در مراحل مختلـف  زندگـی کمـک کننـد. در ایــن کتــاب ســعی شــده اســت تــا آگاهیهــای الزم بـرای شـناخت دنیـای کـودک جهــت تربیــت هوشــمندانه تــر بــه شــما والدیــن عزیــز
و مربیــان محتــرم داده شــود
باتشــکر از نشــریه وزیــن تریبــون جنــوب منوجــان

 

دانلود نسخه همین مصاحبه در نشریه تریبون جنوب 

 

 

false
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


true

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی